วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสำคัญของการเลือกอาหารเสริิมเด็ก

หลักสำคัญของการเลือกอาหารเสริิมเด็กให้ลูกน้อยกค็ือคุณแม่ควรเลือกชนิดของ อาหารใหเหมาะสมกับลูกน้อยในวัย 6-7 เดือนควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย อยางละเอีียดเพราะในช่วงแรกลูกยังไม่มีฟันสาหรัับการบดเค้ียวแต่เมื่ออายุยางเข้าเดือนที่ 8-9 อาหารเสริมของลูกต้องมีความหยาบในตัวเนื้ออาหารมากขึ้ึน เพื่อฝึกการบดเค้ียวเพราะลูกเริ่มมีฟันจวบจนลูกอายุ 1 ขวบข้ึนไปลูกก็สามารถกินอาหารหยาบใกล้เคียงกับอาหารผู้ใหญ่ได้แล้ว

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เมนูอาหารทะเลสำหรับเด็ก

การซื้อปลาไปทำให้ลูกทานควรเลือกดูปลาที่สะอาดเพิ่งนำขึ้นมาขาย ไม่ได้เก็บค้างไว้ในคลัง สดเหงือกสด น่าบริโภค เนื้อจับแล้วแน่น ไม่หยุบลงไป ที่สำคัญไม่ควรมีกลิ่น และคาว ตาของปลาจะใส ไม่หมองหมนขุ่นมัว เมื่อซื้อเสร็จแล้วให้นำปลามาขอดเกล็ดออก และล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วนำปลาไปบั้งเป็น เฉียงๆที่ลำตัวปลา แล้วนำไปล้างน้ำเปล่า และแช่เกลืออีกทีจึงนำไปประกอบเมนูอาหารสำหรับเด็กให้ลูกรับประทานต่อไป

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เมนูอาหารเด็กที่ควรระวัง

อาหารที่ควรระวังสำหรับในเด็กที่แพ้นมวัว "ลูกแพ้นมวัว มีผื่นขึ้นเต็มตัว ควรเริ่มให้อาหารเสริมตอนอายุเท่าไร และควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง" เมื่อลูกแพ้นมวัว นั่นแปลว่าลูกมีความเสี่ยงในการแพ้อาหารชนิดอื่นร่วมด้วย ที่พบบ่อย ได้แก่ ไข่ อาหารทะเล (ปลา น้ำปลา กุ้ง หอย น้ำมันหอย ปู ปลาหมึก) แป้งสาลี (ขนมปัง บะหมี่ เกี๊ยว ซาลาเปา ปาท่องโก๋ อาหารชุบแป้งทอด) ถั่วเมล็ดแข็ง (ถั่วลิสง วอลนัท อัลมอนด์ พินัทชิโอ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฮาเซลนัท) ผลไม้รสเปรี้ยว (มะเขือเทศ ส้ม มะนาว สตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ ราสเบอรี่ กีวี) ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรเริ่มอาหารเด็กเหล่านี้หลังอายุ 2 ปีเป็นต้นไป และเมื่อเริ่มลองให้ ต้องลองทีละอย่างและเริ่มจากปริมาณน้อยเพื่อดูว่าแพ้หรือไม่ ส่วนอาหารเสริมที่ให้ได้ตามปกติ ได้แก่ ผักส่วนใหญ่ เนื้อไก่ หมู เนื้อวัว ปลาน้ำจืด ให้เริ่มหลัง 6 เดือน ไม่ควรเริ่มก่อน 6 เดือนเนื่องจากระบบภูมิต้านทานในลำไส้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ บางคนที่แพ้นมวัวมีโอกาสแพ้ถั่วเหลืองด้วย ทำให้ต้องใช้นมชนิดพิเศษที่ย่อยโปรตีนจนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ชื่อ นิวตรามิเจนหรือพรีเจสติมิลหรือดูเม็กเปปติ สิ่งสำคัญคือ อย่าลืมเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมวัว (เนย ชีส ชอกโกแลต เค้ก คุ้กกี้ ไอศครีม อาหารที่มีนมผสม) และถั่วเหลือง (เต้าหู้ เต้าเจี้ยว ซี่อิ๊วขาว ซอสปรุงรส) หรือหากลูกกินนมแม่ คุณแม่ก็ต้องเลี่ยงอาหารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ความจำเป็นในการเลือกอาหารให้เด็ก

สารอาหารที่เราให้ต่อเด็ก มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กมาก ให้เป็นไปปรกติตามเกณฑ์ที่ควรเป็นไม่ว่าจะ ส่วนสูงหรือน้ำหนัก และการเจริญเติบโตในส่วนต่างๆของร่างกายให้สมส่วน ได้แก่ โปรตีนและ แคลลอรี่ วิตามิน ผักและผลไม้ เนื้อ สัตว์แป้ง นม การคัดสรรสารอาหารเด็กดีๆให้ลูกรับประทานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งให้ปลอดภัย สะอาด และมีคุณค่าทางสารอาหาร

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

สารอาหารที่เด็กควรจะได้รับในแต่ละวัน

สารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ ซึ่งร่างกาย มีความต้องการในปริมาณที่ต่างกัน อาจแบ่งสารอาหารเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณมาก (macronutrients) ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อย (micronutrients) ได้แก่ วิตามิน และเกลือแร่ ซึ่งช่วยในการทำงานและเป็นส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกาย แต่ไม่ให้พลังงาน ความตอ้ งการสารอาหารเด็ก (อายุ 1-8 ป) จะลดนอ้ ยลงกวา่ ในชว่ งวัยขวบปแี รกเมื่อคิดตอ่ สัดสว่ นน้ำหนักตัว แตเ่นื่อง จากเด็กมีขนาดและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้ปริมาณโดยรวมของสารอาหารที่เด็กควรได้รับมีปริมาณมากกว่าวัยทารก ความตอ้ งการสารอาหารของเด็กเพศหญิงและเพศชายในวัยเด็กเล็กไมแ่ ตกตา่ งกันมาก จะมีความแตกตา่ งชัดเจนเมื่ออายุมาก ขึ้นประมาณ 9 ปี โดยเพศชายจะมีความต้องการปริมาณสารอาหารมากกว่าเพศหญิง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

อาหารมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

อาหารมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านสมองและร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัยในปริมาณที่เพียงพอ จึงมีผลต่อการเจริญเติบโต เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้มีรูปร่างสูงใหญ่ได้สัดส่วนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการทำงานและการเล่นกีฬา ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาสุขภาพของเด็กไทยให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเล่นของเด็ก

การเล่น การออกกํ าลังกาย และพักผ่อน การเล่นของเด็ก เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดย ธรรมชาติการเล่นของเด็กที่แท้จริงต้องเปิดโอกาสให้เด็กเล่น อย่างอิสระทั้งทางกาย ทางความคิด และทางสังคมเด็กจะมี ความสุขเมื่อได้เล่น โดยธรรมชาติแล้วเด็กต้องการเล่นอยู่ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำ�ไปสู่การเรียนรู้ตามธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทำให้เด็กเป็นคน ช่างสังเกต รู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุผลการเล่นช่วยให้เด็กพัฒนา ไปสู่วิธีการดำ�เนินชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นำ�ไปสู่การรู้จัก รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ ์ ถ่ายทอดจินตนาการ เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการเล่นผ่านทางประสาทสัมผัส การเล่นของเล่น ได้สังเกตเห็นความแตกต่างและควาคล้ายคลึง ของสิ่งต่างๆ ที่เล่น ได้เรียนรู้ รูปร่าง ขนาดความหยาบ ความ ละเอียดของวัตถุของเล่นนั้น ผู้ปกครองควรจัดเวลา และ